Obchodní podmínky pro klub investiční gramotnosti

Obsah
1. Úvodní ustanovení
2. Předmět smlouvy a objednávka
3. Cena, pokuty, faktury
4. Forma platby
5. Způsob platby
6. Zabezpečení
7. Odpovědnost za obsah webu
8. Závěrečná ustanovení

1.Úvodní ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce clen.investicnigramotnost.cz
Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je koupě a prodej:
– členství v klubu investiční gramotnosti (dále také jako „IG klub“)
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ondřej Kopka – IČ 06969348, DIČ CZ8903285644.
Kontaktní údaje najdete v Kontaktech.
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
Předmětem smlouvy je informační a softwarový produkt. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Objednávkou členství v klubu investiční gramotnosti přijímáte, že jakékoliv použití informací z členské sekce a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukou a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V členské sekci můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2.Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej členství v klubu investiční gramotnosti.
Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce clen.investicnigramotnost.cz.
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce clen.investicnigramotnost.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3.Cena, pokuty, faktury, garance spokojenosti – reklamace

Cena – Ve shrnutí objednávky najdete ceny služeb na stránkách clen.investicnigramotnost.cz.
Faktura – Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Garance spokojenosti – reklamace – odstoupení od smlouvy.

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu ondrej@investicnigramotnost.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné materiály.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu ondrej@placenzaexistenci.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

4.Forma platby

Platba je jednorázová a je definována v objednávkovém formuláři.
V objednávkovém formuláři je VŽDY ZOBRAZENA PLATNÁ CENA, podle zvolené formy úhrady.
Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře platební bránou GoPay nebo bankovním převodem dle doby splatnosti vystavené faktury.
Objednávkový a fakturační systém vystaví fakturu. Faktury jsou automaticky odeslány na uvedený email klienta!
Splatnost faktury je 10 dní.
V případě, že účastník využije v právoplatném termínu Garanci spokojenosti – reklamaci, bude mu kurzovné vráceno na základě vystavených dobropisů, a to převodem na bankovní účet.
Požadavek na odstoupení od smlouvy musí uživatel oznámit prodávajícímu v garančním termínu emailem na adresu ondrej@investicnigramotnost.cz. Na požadavek odeslaný na jiný email nebude brán zřetel.

5.Způsob platby

Online platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Další možností je platba běžným bankovním převodem na základě platebních informací z faktury.
Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
V dobropise, vystaveném provozovatelem webu, je forma platby vždy bankovním převodem.

6.Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu IG klubu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Uživatelům je zapovězeno využívat členskou sekci k otevřené nebo i skryté propagaci vlastních podnikatelských záměrů, produktů a služeb, stejně jako k propagaci produktů jiných stran, bez souhlasu provozovatele webu www.investicnigramotnost.cz.
Pokud dojde k porušení této podmínky, má provozovatel právo vyřadit účastníka z členské sekce provozovatele a to bez náhrady!

7.Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.